Questions


December 2021 2 17 Report
Ano ang tawag sa sistema ng kalakalan ng sinaunang panahon?
A. Barter
B. Kalakalan
C. Bulangan
D. Palit-tanda


Please po paki bilis new po mag answer thanks po

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 OTAK.TIPS team's - All rights reserved.